Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część dzielnicy Dębieńsko

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwionka – Leszczyny zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską tutejszego magistratu zgodnie z uchwałą nr LIX/566/22 z dnia 15 grudnia 2022 r. działań zmierzających do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie zwałów w obrębie Dębieńsko. Rejon ten częściowo wchodzi w skład terenów pokopalnianych i rozciąga się na znaczną część dzielnicy, aż po Czerwionkę, pod Park Furgoła.

Jak czytamy w ogłoszeniu: „… zainteresowani ( tematem planu – przypis red.) mogą składać wnioski na piśmie na adres Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ka@czerwionka-leszczyny.com.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do dnia 13 marca 2024 r.

Poniżej treść ogłoszenia wraz z uchwałą i lokalizacją.


Ogłoszenie | Uchwała | Mapka