Postępowania przetargowe w obrębie hałdy Dębieńsko

Spółka „ZOWER” to powołana przez Elektrownię Rybnik S.A. w 2002 roku w celu realizacji projektu polegającego na rewitalizacji zdegradowanego obszaru zwałowiska odpadów wydobywczych po byłej kopalni KWK Dębieńsko.

W ostatnim czasie w/w przedsiębiorstwo ogłosiło kolejne dwa postępowania przetargowe.

W dniu 08/02/2024 r. rozpoczęta została procedura przetargowa na „Transport samochodowy węgla na trasie ZOWER Czerwionka-Leszczyny – Elektrownia Rybnik”

Przedmiotem zamówienia jest transport samochodowy, drogowy węgla z miejsca
załadunku na terenie Zakładu Zower do miejsca rozładunku PGE GiEK Elektrownia
Rybnik:
A. Miejsce załadunku: Zakład Odzysku Węgla ul. Furgoła 159, 44-230 Czerwionka-
Leszczyny na zwałowisku kamienia kopalnianego po KWK Dębieńsko. Godziny pracy
zakładu: 6.00 – 18.00
B. Miejsce rozładunku: PGE GiEK S.A. Elektrownia Rybnik, ul. Podmiejska,44-207
Rybnik. Godziny pracy zakładu: 6.00 – 22.00

Maksymalna ilość węgla przewidywana do transportu w okresie realizacji umowy wynosi
60 000 Mg według harmonogramów ustalanych przez Zamawiającego.

Zamawiający nie gwarantuje ilości minimalnej.

Termin i ilość węgla do transportu uzależniona będzie od aktualnych potrzeb
Zamawiającego.

Zamawiający zadeklaruje miesięczną ilość towaru do przewozu, w każdym następnym
miesiącu do 28. dnia poprzedniego miesiąca okresu realizacji zamówienia, a
Zainteresowany gwarantuje przewóz zadeklarowanej przez Zamawiającego ilości towaru.

Link do postępowania przetargowego: https://zower.pl/index.php/2024/02/08/transport-samochodowy-wegla-na-trasie-zower-czerwionka-leszczyny-elektrownia-rybnik/


Kolejnym ogłoszonym postępowaniem to: „Transport odpadów wydobywczych z KWK Bolesław Śmiały.”. Postępowanie to opublikowano w dniu 19/02/2024 r. i jest wznowieniem poprzedniego.

Przedmiotem zamówienia jest transport samochodowy odpadów wydobywczych, w
okresie 24 miesięcy od daty podpisania Umowy z miejsca załadunku: Zakład Przeróbki
Mechanicznej KWK Bolesław Śmiały, Łaziska Górne, ul. Św. Barbary do miejsca
rozładunku: Zakład Odzysku Węgla ul. Furgoła 159, 44-230 Czerwionka-Leszczyny na
zwałowisku kamienia kopalnianego po KWK Dębieńsko, na warunkach Umowy (Załącznik
nr 3 do SWZ)

Zamówienie dotyczy odpadów wydobywczych o kodzie 01 01 02 i 01 04 12.
Odpady te są odpadami stałymi w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
11 maja 2015r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Odpady te są odpadami stałymi w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Maksymalna ilość odpadów wydobywczych przewidywana do odbioru w okresie realizacji
umowy wynosi 1 606 400 Mg, w tym:

  • Odpady wydobywcze o kodzie 01 01 02 – około 5%.
  • Odpady wydobywcze o kodzie 01 04 12 – około 95%.

Średnio-dobowa ilość odpadów przewidziana do odbioru to: 3 200,00 Mg/dobę.

Zamawiający informuje, że minimalna ilość odpadów przewidzianych do transportu
wyniesie nie mniej niż 50% maksymalnej ilości odpadów przewidzianych do realizacji.

Termin i ilość odpadów wydobywczych przewidzianych do transportu uzależniona będzie
od aktualnych potrzeb Zamawiającego

Link do postępowania przetargowego: https://zower.pl/index.php/2024/01/04/transport-odpadow-wydobywczych-z-kwk-boleslaw-smialy/

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż z początkiem bieżącego roku spółka „ZOWER” zakończyła postępowanie przetargowe o nawie „Transport odpadów wydobywczych z KWK Bolesław Śmiały” które unieważniono na podstawie zapisów punktu 15.3. Specyfikacji Warunków Zamówienia, gdzie „Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Postępowania w tym również po
wyborze oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia
przetargu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Wykonawcy w
przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia.”