Sesja Rady Miasta i Gminy 23/02/2024

W dniu 23/02/2024 odbyła się sesja Rady Miasta i Gminy. Spotkanie można było śledzić poprzez media społecznościowe. Link do posiedzenia: https://www.youtube.com/watch?v=xgi7eNpfT68

Sesja poruszała bieżące kwestie związane z funkcjonowaniem miasta. Jest też wzmianka o dzielnicy Dębieńsko.

Tematyka sesji przewidywała:                                                                                                                                                       

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 stycznia 2024 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
 5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
 6. Informacja o bieżącej korespondencji.
 7. Podjęcie uchwał:
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2024,
 • przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Bełk,
 • przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Książenice,
 • przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Palowice,
 • przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Przegędza,
 • przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Stanowice,
 • przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Szczejkowice,
 • przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka,
 • przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum
 • przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Czuchów,
 • przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Dębieńsko,
 • przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle,
 • przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Leszczyny Stare,
 • przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Osiedla Malenie,
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIII/696/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP,
 • podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny “Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2024 – moduł II,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony części nieruchomości komunalnej z tym samym najemcą (lokal),
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z tym samymi najemcami (piwnice),
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony części nieruchomości komunalnej z tym samym najemcą (pomieszczenia).

 Projekty uchwał

 1. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
 2. Wolne głosy.

Zakończenie.

Zródło: UM Czerwionka -Leszczyny