Dębieńska hałda- artykuł sponsorowany

Na łamach portalu www.rybnik.com.pl ukazał się artykuł sponsorowany przez firmę Zower. Tytuł przewrotny: Gmina Czerwionka – Leszczyny – dobry przykład rekultywacji terenów poprzemysłowych.

Wg słownika języka polskiego rekultywacja to: “przywracanie terenom zniszczonym działalnością człowieka ich pierwotnego charakteru”. Taki też był zamysł zapisany w projekcie dotyczącym projektu budowy terenu rekreacyjno-sportowego. W tekście sponsorowanym przez obecnie działającą na zwałach firmę, nie ma mowy o rekultywacji a rewitalizacją terenu.

Zgodnie z Dz. U. 2015 poz. 1777 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Art. 2. 1. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Zadania, o których mowa (…), gmina realizuje: w sposób jawny i przejrzysty, z zapewnieniem aktywnego udziału interesariuszy, na każdym etapie (partycypacja społeczna), w sposób zapobiegający wykluczeniu mieszkańców obszaru rewitalizacji z możliwości korzystania z pozytywnych efektów procesu rewitalizacji(…). Realizując zadania, o których mowa (…), gmina współpracuje z powiatem, województwem, administracją rządową oraz innymi podmiotami realizującymi na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. W celu opracowania diagnoz służących:
1) wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
2) sporządzeniu albo zmianie gminnego programu rewitalizacji,
3) ocenie aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji.

Od około 20 lat obszar przeznaczony wg projektu na tereny przyjazne mieszkańcom, jest dzisiaj poddawany pod obrady nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ma zostać przekształcony pod inną inwestycję. Czy słusznie, czas pokaże.

Zachęcam do zaznajomienia się z tekstem sponsorowanym i do własnych przemyśleń z tym tekstem związanych. https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,gmina-czerwionka-leszczyny-dobry-przyklad-rekultywacji-terenow-poprzemyslowych,wia5-3321-58377.html